RODO - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych(podstawa prawna: art.13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o sygnaturze 2016/679
z dnia 27.04.2016 roku "ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych"/ RODO )W GERYCO SP Z O.O. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim Danym Osobowym i innym Danym Wrażliwym zwanym dalej DO/DW
wdrożyliśmy zalecane ustawą standardy bezpieczeństwa danych.


Podstawowe informacje z tego obszaru Znajdziesz poniżej
(bardziej szczegółowe informacje i procedury są dostępne w obszarach objętych dedykowanymi umowami)

Istnieją obszary świadczenia usług przez naszą Firmę, w których pozyskanie DO/DW jest niezbędne w celu ich realizacji.
W takich przypadkach jednak Zostaniesz o tym jednoznacznie i czytelnie poinformowany.

Administratorem DO/DW jest

:
GERYCO SP Z O.O.
CHOLERZYN 376
32-060 LISZKI
NIP: 9442215191
REGON: 121125593
EMAIL: biuro@geryco.com.pl
TEL: +48 602-323-198

zwany dalej ADO-GERYCO

ADO-GERYCO zgodnie z przepisami o ochronie DO/DW zapewnia ich właściwe zabezpieczenie i przetwarzane.


Cele przetwarzania DO/DW:


- realizacja umowy, której jesteśmy stroną (podstawa prawna: RODO art.6 ust.1b)
- korespondencja (w wersji elektronicznej lub papierowej) bezpośredni kontakt telefoniczny lub odpowiedź na kontakt telefoniczny (podstawa prawna: RODO art.6 ust.1f)
- fakturowanie, prowadzenie ksiąg rachunkowych, kartotek kadrowo-płacowych, innej dokumentacji księgowej lub kadrowej (podstawa prawna: RODO art.6 ust.1c)
- archiwizacja danych formalnych na ewentualne potrzeby obsługi prawnej czy sądowej (podstawa prawna: RODO art.6 ust.1f)


Odbiorcy DO/DW


DO/DW są przetwarzane przez wyznaczonych pracowników ADO-GERYCO,
mogą również być przez nich udostępnione innym podmiotom w celu wykonania usług informatycznych, logistyczno-transportowych, formalno-prawnych.


Okres przechowywania DO/DW


DO/DW mogą podlegać archiwizacji w GERYCO.
W przypadku, gdy DO/DW wymagają przetwarzania w celu niezbędnym do realizacji umowy zawartej z właścicielem DO/DW,
okres ich przetwarzania normuje zakres dedykowanej umowy lub inne przepisy polskiego prawa np. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, innych aktów prawnych.


Uprawnienia związane z przetwarzaniem DO/DW


Właściciel DO/DW w związku z ich przetwarzaniem posiada uprawnienia j.n.:

1. Prawo dostępu do swoich DO/DW
2. Prawo do korekty swoich DO/DW
3. Prawo do "bycia zapomniamym" tj. usunięcia DO/DW, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania DO/DW (z zastrzeżeniem, że nie występują inne podstawy prawne do ich dalszego przetwarzania/przechowywania)
4. Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania DO/DW (czyli zawężenie przetwarzania DO/DW wyłącznie do czynności koniecznych z mocy istniejącej podstawy prawnej do przetwarzania DO/DW)
5. Prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego z prawem przetwarzania DO/DW).

Pozostałe uwagi:1. Obecnie nasz portal internetowy nie przetwarza DO/DW. Dane przertwarzane są na bazie tradycyjnych umów w formie papierowej zawartych między stronami.
2. W przypadku zainicjowanego przez Ciebie kontaktu mail-owego, którego adresatem jesteśmy, a który zawiera Twoje DO/DW uznajemy, że Wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w zakresie obsługi korespondencji i/lub wynikających z niej bezpośrednio innych działań.
3. O innych przypadkach wymagalności lub opcjonalności podania DO/DW informujemy w kontekście ich pobierania.